Uvedba diplomskega dela

Informativno vas obveščamo o poteku postopka uvedbe diplomskega dela na dodiplomskem univerzitetnem študiju. Fakulteta za elektrotehniko je namreč v postopku akreditiranja svojih študijskih programov s strani mednarodno priznane akreditacijske agencije ASIIN. Ključna zahteva ASIIN pri akreditaciji študijskega programa 1. stopnje Elektrotehnika – BUN je uvedba zaključnega dela. UL FE je odločil, da zahtevo izpolni. Tudi študentje smo uvedbo podprli, kar je bilo razvidno iz ankete.

Utemeljitev: Večina primerljivih študijskih programov doma (FS, FRI, FGG) in v tujini (TU Berlin, ETH) ima na koncu študijskega programa že vsebovano zaključno/diplomsko delo. Tako bo UL FE z uvedbo diplome bolj primerljiva z institucijami v širši okolici. 
Zaključno delo bo nadgradilo pridobljeno teoretično znanje tekom študija. Študent bo z njim imel možnost pokazati sposobnost samostojnega in praktičnega dela, reševanja problemov, posvetovanja z mentorjem in inženirskega razmišljanja. Zaključno delo bo predstavljalo dodatno referenco za diplomanta.

Zaključno delo je mišljeno v smislu izvedbe projekta s poudarkom na praktičnem delu in ne kot obsežnejši seminar. Delo bo ovrednoteno s 6 ECTS, kar pomeni, da bo študent imel primerno število ur namenjenih pripravi dela. Natančnejša določila in postopek uvedbe diplome sta trenutno v pripravi. Program študentov, ki so že vpisani, se ne spremeni (prve diplome leta 2021).

This entry was posted in Objava, ŠSFE, Študij. Bookmark the permalink.

Comments are closed.